Barion Pixel Tradičný predajca pre floristické potreby | Aglosnina.sk
S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Mapa

TOVAR V AKCII

naša cena 0,29 €
skladom
naša cena 0,15 €
skladom
naša cena 2,49 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 45,00 €
skladom
naša cena 2,99 €
skladom
naša cena 0,23 €
skladom

Zľava po zaregistrovaní pre živnostníkov a veľkosklady!!!


» Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok
 
 
 

 8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 8.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 8.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 8.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobeného obvyklým používaním, čo teda nemožno považovať za vadu.

 8.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 8.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a dokladu o zaplatení.

 8.8 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho.

 8.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom spoločnosti, ktorým je Pčolinská 2854/47 , 069 01 Snina.

 8.10 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

 8.11 Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

 8.12 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

 8.13 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 8.14 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

 8.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, c) uplynutím záručnej doby tovaru, d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 8.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, v prípade odstrániteľnej vady b) výmenou tovaru, v prípade neodstrániteľnej vady alebo niekoľkokrát opakovanej vady c) vrátením kúpnej ceny tovaru, v prípade neodstrániteľnej vady alebo niekoľkokrát opakovanej vady d) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 8.17 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 8.18 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 8.19 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 8.20 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kujujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

 8.21 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 8.22 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 8.23 Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 17 EUR/1 hod. práce predávajúceho a ďalšie náklady uvedené v článku 8.12.

 8.26 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 8.27 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 8.28 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 8.29 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8 týchto všeobecných obchodným podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

 8.30 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 9. Osobné údaje a ich ochrana

 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ-DPH, číslo telefónu a emailovú adresu

 9.3 Kupujúci (dotknutá osoba) udeľuje týmto svoj súhlas predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v objednávke (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, emailová adresa, číslo účtu) za účelom zaslania tovaru a vystavenia daňového dokladu za tovar. Predávajúci spracuje a uchová jeho osobné údaje, vo svojom účtovnom programe a archíve po dobu 10 rokov, v zmysle zákona o účtovníctve. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. . Odvolanie musí byť urobené v písomnej forme, musí byť podpísané, datované, musí v ňom byť presne identifikovaná osoba, ktorá súhlas odvoláva, kedy súhlas udelila a musí byť doručené adresu sídla spoločnosti Aglo Snina S.R.O., Pčolinská 2854/47 , 069 01 Snina.

 9.4 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

 9.5 Kupujúci má právo a možnosť upravovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 Personalizovaný tovar tzn. tovar s vlastným textom, menom,... nie je možné vrátiť ani vymeniť (podľa zákona č.102/2014 Z.z. § 7 ods.6 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji)

Pri reklamácii je nutné vyplniť tento formulár:  FORMULAR_NA_ODSTUPENIE_OD_ZMLUVY.pdf

MWJlZ