Dnes je Nedeľa 27.mája 2018, meniny má Iveta, zajtra Viliam.
Iveta
Viliam
Vilma
Ferdinand
Petronela/Petrana
Žaneta

Obchodné podmienky

• V našom internetovom obchode si môžete prezerať ponuku nášho sortimentu bez registrácie / prihlásenia, cena za tovar sa nezobrazuje. Ak máte záujem o nakupovanie v našom internetovom veľkoobchode, vyplňte registračný formulár. Po overení a schválení registrácie a následnom prihlásení môžete nakupovať, zobrazí sa Vám tovar aj s cenou.

Ceny v našom internetovom veľkoobchode sú uvedené s DPH

• Minimálna suma objednávky = 50 €

• Zľavy

nad 300 € = 3 %

nad 500 € = 5 %

nad 1000 € = 10 %

• Možnosti platby

– Osobný odber

– Platba bankovým prevodom

– Dobierka na účet ( služba Slovenskej pošty, a. s. ) = 1 €

• Balné a prepravné náklady

– BALNÉ = 0,30 €

Tovar sa odosiela prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.

– NESKLADNÉ do 10 kg ( služba Slovenskej pošty, a. s. ) = 2 €

– NESKLADNÉ nad 10 kg ( služba Slovenskej pošty, a. s. ) = 7,20 €

• Ochrana osobných údajov

– pri spracovávaní Vašich údajov postupujeme v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

– v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informujeme, že osobné údaje našich klientov sa nachádzajú v súbore dát Aglo Snina s. r. o. a sú zhromažďované výlučne pre potreby Aglo Snina s. r. o. a spracovávané pre realizáciu činnosti firmy, organizáciu propagačných a reklamných akcií. Každý má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich, žiadať, aby neboli ďalej spracovávané, o čom nás môžete informovať písomne na adrese alebo emailom. Údaje tretím osobám nepostupujeme s výnimkou dodacej adresy a mobilného telefónneho čísla, ktorú poskytneme firme zabezpečujúcej doručenie tovaru. Kuriérska služba však nemá oprávnenie si ponechať dodacie údaje odovzdané našou firmou, použiť ich alebo odovzdať ďalším osobám.

– údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením on-line formulárov, budú zabezpečené Vašim užívateľským menom a heslom. Používaním tohto e-shopu súhlasíte s podmienkami uvedenej politiky ochrany osobných údajov ako aj s ich použitím podľa uvedeného.

– kupujúcim sa rozumie zákazník, ktorý sa zaregistruje a záväzne odošle objednávku. Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať: názov spoločnosti, kontaktnú osobu, fakturačnú adresu, IČO, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, cenu za balné a prepravné náklady. Predávajúci objednávku vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane poplatkov za balné a poštovné.

• Reklamačný poriadok

Záručná doba:

– pri tovare, ktorý nie je potravinou je 24 mesiacov.

– začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

– aby boli splnené podmienky reklamačného poriadku je potrebné zo strany kupujúceho pribaliť: daňový doklad ( faktúru ), reklamovaný tovar, Reklamačný formulár / formulár Vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Náklady na dopravu hradí kupujúci.

– kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

– zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102 / 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v lehote do 14 dní od kúpy tovaru. Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ ( alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu ) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Zákon č. 40 / 1964 Zb. – Občiansky zákonník – Zodpovednosť za vady predanej veci

622

( 1 ) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

( 2 ) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

( 3 ) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

623

( 1 ) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

( 2 ) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Zákon č. 250 / 2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

18

( 6 ) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.

( 7 ) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Alternatívne riešenie sporov

– kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, adresa: 

Aglo Snina s.r.o.

Pčolinská 2854 / 47

069 01 Snina

+421 57 76 21 241

aglosnina@aglosnina.sk

ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( skratka ARS ) subjektu alternatívneho riešenia sporov ( skratka subjekt ARS ) podľa zákona 391/2015 Z. z. . ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. . Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391 / 2015 Z. z. . Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

– spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

– alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

– formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu: http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf